Die jare wat die sprinkaan verslind het ...

 

En Ek sal julle vergoed die jare wat die treksprinkaan, die voetganger,

die kaalvreter en die afknyper verslind het my groot lermag wat Ek

teen julle gestuur het. Jol 2:25

 

Is jy verbrysel deur lewensomstandighede, jou gees geknak, jou hart bedroef? Dit gaan nie soseer oor wie daarvoor verantwoordelik was nie, maar daaroor dat jy so gou moontlik uit daardie situasie moet uitkom. 

Die HERE staan gereed om jou te help. Dit wat die treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper in jou lewe verslind het, wil die HERE vir jou teruggee.  

Die HERE s verder in Jes. 56:15 Want so s die Ho en Verhewene wat in Ewigheid woon, Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en (ook) by die verbryselde en nederige van gees (hoekom?) om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. 

In Jes. 61:1-3 s die profeet: Die Gees van die Here is op My, omdat die HERE My gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis; om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die HERE en 'n dag van die wraak van onse God; om al die treurendes te troos; om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde-olie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees; sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die HERE, tot sy verheerliking. 

As jy nie die verbryselde is nie, dan is dit jou taak, jou Godgegewe opdrag, om die verbryseldes op te help. Maar jy wat verbryseld is, hoe lank wil jy nog jouself bejammer, n smartvraat wees en dit terwyl die HERE jou genadiglik nuut wil maak? 

Nie net wil die HERE jou gees laat herlewe nie, maar Hy wil ook dit wat die sprinkaan verslind het aan jou teruggee. God is n Waarmaker van sy Woord. Ook het Hy het nog nooit sy Woord verbreek nie.

Maar jy s:  Nee, niemand het my skade aangedoen nie, dis my eie sonde wat my in die moeras het. 

Wel, die HERE praat ook met jou in Jes. 1:18 Kom nou en laat ons die saak uitmaak, s die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.  en in 1Joh. 1:9  As ons, ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Jy is dalk n wedergeborene wat die HERE lank en getrou gevolg het en toe baie hard geval het. Jy wonder of GOD jou sal vergewe? Wel, lees die volgende:

Jy het vir My geen kalmoes met geld gekoop en met die vet van jou slagoffers My nie verkwik nie; maar jy het My oorlas aangedoen met jou sondes, jy het My vermoei met jou ongeregtighede. Ek, Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om My ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie. Maak My indagtig; laat ons teen mekaar pleit; vertel jy, dat jy in die gelyk gestel kan word. Jes. 43:24-26  

Wanneer jy en GOD die saak uitgemaak het, is die volgende van toepassing:

Ek het die HERE lank verwag, en Hy het Hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor;

"en Hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek en my voete op 'n rots gestel; Hy het my gange vasgemaak.

"En Hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onse God. Baie sal dit sien en vrees en op die HERE vertrou.

"Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die HERE stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leuendienaars nie.

"Groot dinge het U gedoen, HERE my God-  u wonders en gedagtes vir ons; niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. Ps. 40: 2-6

Om langer in jou toestand van verbryseldheid voort te ploeter veroorsaak n binding in gees met net nog jare wat verlore gaan.

Mens het begrip vir jou toestand, want nadat GOD jou vergewe het, is daar steeds mense wat jou weens jou wandaad beskinder. Hulle pleeg natuurlik n verskriklike sonde.  

Kyk wat s GOD maak Hy met ons sonde nadat Hy ons vergewe het:

Hy sal Hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree; ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. Miga 7:19. 

Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat Hom vrees (respekteer).

So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.

Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees. Ps. 103:11-13  

Dit is wat die Almagtige liefdevolle genadige GOD met jou sonde doen en daarom het geen mens die reg om jou sonder teen jou te hou nie. Vergewe diegene wat dit wel doen en wys hulle op GOD se Woord. 

Kom nou en laat ons die saak uitmaak, s die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.

As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet.

Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geet word; want die mond van die HERE het dit gespreek. Jes. 1:18-20  

Die HERE praat verder met jou:

Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Openb. 2:5 

Daarom, rig die slap hande en die verlamde knie weer op; en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word.

Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;

en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.   Hebr. 12:12-15. 

Moenie tyd vermors nie en moet ook nie jou tyd vermors nie, ook nie jou energie nie. Maak klaar met die verlede. Doen wat Paulus gedoen het:

Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die ho roeping van God in Christus Jesus. Fil. 3:14. 

Sommige van ons aanvaar dat God ons vergewe het, maar ons vergewe dan nie onsself nie, ons loop maande en jare en top oor n ding wat die HERE al lankal in die dieptes van die see gewerp het.   Miga 7:19.  

Komaan, die grootste verassing van jou lewe wag op jou jou Vader wil jou terug verwelkom en n feesmaal met jou geniet. Sjibbolet  


Ander Artikels